Artist

De Ridder, Willem

Catalogue (0 work / s)

 

Code FX1210   Announcement

Flux festival. Nieuwste muziek en anti-muziek-het instrumentale theater

1964-2002

Advertising poster from Kurzaal, Scheveningen, nov 13, 1964
Artistic organiser: W. de Ridder
Performer: E. Andersen. A. Køpcke, W. de Ridder,
Wim. T. Schippers, and others
Digital re-print 2002, 48 x 54 cm.

See also: "List of Fluxus Festivals and concerts", No. FX0452

Exh.: 2012, Chiasso.

Bibl.: "The Lunatics are on the Loose. European Fluxus Festivals 1962-1977" (edited by P. Stegmann), Down with art!, Berlin, 2012, pag. 321-343

Top